Bộ Công an đề xuất quản lý sát hạch, cấp đối giấy phép lái xe

Theo đề xuất trong Dự thảo mới, Bộ Giao thông Vận tải có nhiệm vụ đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng. Trong khi đó Bộ Công An sẽ quản lý việc Sát hạch và cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái xe.
 

Theo đó, trong Dự thảo Luật Bảo đảm Trật tự An toàn Giao thông đường bộ mới được Bộ Công an báo cáo lên Chính phủ để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, Bộ Công an đề xuất tiếp nhận việc sát hạch, cấp bằng lái xe từ Bộ Giao thông Vận tải để thống nhất thành một mảng nhiệm vụ với việc quản lý sự chấp hành pháp luật của người dân tham gia giao thông.

Nếu đề xuất này được thông qua, Bộ Công an sẽ tăng cường xã hội hóa công tác đào tạo lái xe, nâng cao chất lượng chương trình và nội dung đào tạo, đồng thời giám sát chặt chẽ và ứng dụng công nghệ để hạn chế sự can thiệp của con người vào quá trình sát hạch, cấp bằng lái xe.

Bên cạnh đó, đề xuất này sẽ phân định rõ nhiệm vụ của Bộ Công an và Bộ Giao thông Vận tải, tránh hiện tượng chồng chéo lên nhau. Trong đó, Bộ Công an sẽ đảm bảo an toàn giao thông, quản lý người điều khiển và phương tiện còn Bộ Giao thông Vận tải sẽ tập trung vào việc đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, thẩm quyền quyết định xem đơn vị nào sẽ quản lý lĩnh vực lái xe vẫn nằm ở Chính phủ và Quốc hội.

Đồng thời, trong Dự thảo mới của Bộ Công an còn có nội dung khác liên quan đến bằng lái xe cũng đáng chú ý không kém. Đó chính là việc bổ sung hệ thống 12 điểm “uy tín” vào mỗi bằng lái xe và sẽ trừ dần mỗi khi tài xế vi phạm giao thông. Trong trường hợp tất cả số điểm bị trừ hết, tài xế sẽ cần phải học lại và thi sát hạch cấp bằng lái mới.

    Bình Luận